Povrat i reklamacije

POVRAT KUPLJENIH PROIZVODA i REKLAMACIJE PUTEM    WEBSHOP USLUGE

8.1     Korisnik ima pravo u roku od 14 kalendarskih dana od dana dostave proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. FCS Novak d.o.o. će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu  korisniku vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku trideset (30) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.

8.2     Kupac ima pravo na reklamaciju proizvoda ako dođe do oštećenja na proizvodu. Reklamacije se zaprimaju pismenim putem na mail: fotonovak5@gmail.com ili na adresu FCS Novak d.o.o.M. Krleže 49, 42230 Ludbreg ili putem telefona 042 819 508. U slučaju skrivenih nedostataka, koji nisu bili vidljivi prilikom preuzimanja, primjenjuje se odredba Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15,). Postojanje skrivenih nedostataka na proizvodu se može utvrđivati putem sudskog vještaka. Sukladno Zakonu o obveznim odnosima potrošaći mogu reklamirati proizvod 2 godine od kupnje.

 8.3     Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je korisnik obaviješten na obrascu za reklamaciju.

8.4     Troškove povrata proizvoda snosi korisnik.

8.5     Korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena).

8.6.    Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada FCS Novak d.o.o. nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

8.7     Ukoliko je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan, FCS Novak d.o.o.  će postupiti kako je navedeno u točci  9.1  s time da će trošak ponovnog slanja proizvoda snositi FCS Novak d.o.o..

8.8    Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od osam (8) dana. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak FCS Novak d.o.o. koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od 14 dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

8.9     Ukoliko korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem obrasca za reklamaciju ili putem kontakata objavljenih na web stranici. FCS Novak d.o.o.  je u tom roku dužan utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom, te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

 

                                Upute za jednostrani raskid ugovora

 

RAČUNANJE ROKA ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom Ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili drugu adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi OVDJE. Popunjen obrazac možete poslati na našu elektroničku adresu: fotonovak5@gmail.com Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid ugovora iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

POVRAT UPLAĆENOG IZNOSA

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

 Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam poslali robu nazad.

POVRAT ROBE

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastili za primanje robe.

 

TROŠKOVI POVRATA ROBE

Troškove povrata robe morate snositi sami i u slučaju da iskoristite svoje pravo na jednostrani raskid ugovora i u slučaju da roba ne može biti vraćena poštom zbog svoje prirode na uobičajen način. 

Ukoliko Vam zbog neplaniranih okolnosti naručeni proizvod ne možemo isporučiti u navedenom vremenu, kontaktirati ćemo Vas koristeći kontakt podatke koje ste naveli pri naručivanju.

Nakon što dostavljač (tvrtka koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane prodavača, prodavač više nije odgovoran za daljnji tijek isporuke i eventualna kašnjenja, te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje manipulacije i isporuke robe.

Ako kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavatelja kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.

Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio,a nije ispunio obrazac o raskidu ugovora, prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.

 

ODGOVORNOST POTROŠAČA ZA UMANJENJE VRIJEDNOSTI ROBE

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

  1. OSTALI UVJETI WEBSHOP USLUGE

9.1     FCS Novak d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati korisniku i trećima:

–          u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja webshop usluge, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom FCS Novak d.o.o..

9.2     FCS Novak d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja webshop usluge.

9.3     Na korištenje webshop usluge primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje webshop usluge.

 

  1. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

10.1     FCS Novak d.o.o. zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnik je dužnan prilikom svakog korištenja web stranica, te posebno webshop usluge provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.

10.2     Za korištenje webshop usluge važeći su opći uvjeti na snazi u trenutku primitka cijene za naručeni proizvod.

10.3     Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Varaždinu.

 

PRIMJEDBE I PRIGOVORI

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Kupac može pisani prigovor podnijeti putem pošte ili elektroničke pošte. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti u roku od maksimalno 15 dana od dana kada zaprimi prigovor ili primjedbu. 

Adresa za pismeni prigovor: 

FCS Novak d.o.o.

  1. Krleže 49

42230 Ludbreg

e-mail za prigovor: fotonovak5@gmail.com

 

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

U slučaju spora između Kupca i Prodavatelja, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.

Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača.

Mirenje pred centrima za mirenje provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje 

Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora će uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijeti odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti Hrvatske obrtničke komore.

 

Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

 

 

 

SHOPPING CART

close